Giới thiệu chuyên mục Word, Excel, Powerpoint


#1

Đây là chuyên mục dành cho các thành viên thảo luận những vấn đề liên quan đến các ứng dụng văn phòng Word, Excel, Powerpoint,… Các thông tin được phép chia sẻ bao gồm:

  • Bài viết hướng dẫn sử dụng phần mềm.
  • Các mẹo, thủ thuật về các ứng dụng văn phòng.
  • Và những thông tin khác liên quan đến việc học và sử dụng ứng dụng văn phòng.